Grote zorg afwijzing christen asielzoekers

Op 23 november jl. is namens PLEK een brief gestuurd naar de fracties in de Tweede Kamer.

Geachte fractievoorzitters,

Bijgaand een brief van de gezamenlijke Lelystadse kerken verenigd in PLEK. In de brief wordt onze grote zorg verwoord m.b.t. de gang van zaken rond het al dan niet verlenen van status aan christenen die in ons land asiel zoeken. Wij hopen dat u als fractievoorzitter de mogelijkheden zult aanwenden, om dit onderwerp bespreekbaar te maken en onder de aandacht van politiek verantwoordelijken te brengen.

In bijgaande brief wordt de reden van ons verzoek verduidelijkt. Indien gewenst is er vanuit PLEK graag de bereidheid om een en ander nader toe te lichten.

Een kopie van dit schrijven is eveneens toegezonden aan de koepelorganisaties waarbij de verschillende Lelystadse kerken zijn aangesloten.